Υπεύθυνοι εκπαίδευσης – Συντονιστές μαθήματος

Με συντονιστή το Διευθυντή του Εργαστηρίου υπεύθυνοι εκπαίδευσης είναι όλα τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου. Ειδικότερα ένα μέλος ΔΕΠ ασχολείται με το συντονισμό των ασκήσεων του Β’ εξαμήνου (Κινητικό Σύστημα), δύο μέλη με το συντονισμό των ασκήσεων του Γ’ εξαμήνου, δύο μέλη με το συντονισμό των ασκήσεων του Δ’ εξαμήνου και ένα μέλος ΔΕΠ έχει την ευθύνη του τομέα της Μικροσκοπικής Ανατομικής (Οπτικό-Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο).
Όλα τα μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν, τόσο στα μαθήματα από αμφιθεάτρου, όσο και στις ασκήσεις των φοιτητών, καθώς και σε επιλεγμένα διασυνδεδεμένα διατομεακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών.