ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ (ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ) – ΙΑ0335

Προπτυχιακό Μάθημα Επιλογής
Κωδικός Μαθήματος: ΙΑ0335
Εξάμηνο: Δ’ εξάμηνο
Σύνολο ωρών εξαμήνου: 2 x 13 = 26
ECTS: 2
Διδακτικές μονάδες: 2 (αμφιθέατρο)
Διευθυντής: Κωνσταντίνος Νάτσης, Καθηγητής
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Νάτσης, Καθηγητής
Διδάσκοντες: Κ. Νάτσης Καθηγητής, Σ. Αποστολίδης Αν. Καθηγητής, Γ. Παρασκευάς Αν. Καθηγητής, Ν. Αναστασόπουλος Επίκουρος, Ν. Λαζαρίδης, Λέκτορας, Τ. Τότλης Λέκτορας, Ε. Ασουχίδου Λέκτορας
Σκοπός του μαθήματος: Η κατανόηση της λειτουργίας των αρθρώσεων και της εμβιομηχανικής που διέπει την κινητικότητα αυτών.
Επιδιωκόμενοι στόχοι: Γνώση της λειτουργίας των αρθρώσεων και της εμβιομηχανικής που διέπει την κινητικότητα αυτών.
Μορφή εκπαίδευσης: Το μάθημα διδάσκεται στο αμφιθέατρο με τη μορφή διαλέξεων.
Διδακτικές ώρες: Το μάθημα διδάσκεται στο IV εξάμηνο, 2 ώρες/εβδομάδα.
Διδακτικές μονάδες: 2.
Διδάσκοντες: Νάτσης Κ. Καθηγητής, Αποστολίδης Σ. Αν. Καθηγητής, Παρασκευάς Γ. Επ. Καθηγητής, Αναστασόπουλος Ν. Λέκτορας, Ν. Λαζαρίδης Λέκτορας.
Περιεχόμενο μαθήματος: Άξονες της κίνησης, ορολογία των κινήσεων, εύρος κίνησης της κάθε άρθρωσης, ανατομικά στοιχεία που συμμετέχουν στην κίνηση.
Αίθουσες, Πρόγραμμα και ώρες διδασκαλίας: Τα μαθήματα γίνονται στο Αμφιθέατρο του Ανατομείου κάθε Πέμπτη 15:00 – 17:00 μ.μ..
Έλεγχος, Πρόοδος, Εξετάσεις: Ενδιάμεση αξιολόγηση (παρακολούθηση, εκπαιδευτικές δοκιμασίες) ή εξετάσεις υπό μορφή πολλαπλών ερωτήσεων ή εκπόνηση εργασίας προαιρετικά.
Εκπαιδευτικό υλικό – Βιβλία: Τα συγγράμματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ‘‘Εύδοξος’’. Σημειώσεις Λειτουργικής Ανατομικής, Συγγραφείς: Μέλη Δ.Ε.Π. Εργαστηρίου Περιγραφικής Ανατομικής.
Βιβλιοθήκη: Για πηγές οι φοιτητές μπορεί να απευθυνθούν στη βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου και στην Κεντρική βιβλιοθήκη.
Γραμματειακή υποστήριξη: 1) κ. Παππά Ρ., τηλ. 2310 999305, υπεύθυνη για γενικά θέματα, το πρόγραμμα ‘‘Σωκράτης’’, βαθμολογίας, βεβαιώσεων και μετεγγραφών. 2) κ. Καραθανάση Β., τηλ. 2310 999347, υπεύθυνη για εγγραφές στο μάθημα και τις εξετάσεις.

—————————————————————————–

Topographic and Functional Anatomy (IA0355)
Director: Konstantinos Natsis, Professor.
Coordinator: Konstantinos Natsis, Professor.
Aim of the course: Understanding the function of the joints and bioengineering principles applied to their motion.
Purpose of the course: To provide medical students with all necessary knowledge of the function of the joints and bioengineering principles applied to their motion.
Teaching: The subject is taught in the amphitheatre with lectures.
Academic credits – tutors: The subject is taught with lectures 2 hours/week. Academic credits: 2.
Tutors: K. Natsis, Professor, S. Apostolidis, Assoc. Professor, G. Paraskevas, Assist. Professor, N. Anastasopoulos, Lecturer, N. Lazaridis, Lecturer.
Subject’s content: Axis of motion, terminology of movements, range of motion of each joint, anatomical structures participating in the movements.
Rooms – Programme – Teaching hours: Lessons are held in the amphitheatre of Department every Thursday 15:00 – 17:00.
Presence control – Academic Progress – Examinations: Intermediate evaluation (attendance, educational tests, tests, assay writing) or multiple-choice question examinations or voluntary writing of scientific paper-work.
Textbooks: Will be announced in webpage of ‘‘Eudoxos’’.
Library: For further sources students can go to the library of the Department and the Central University Library.
Secretariat: 1) Pappa Romalea, tel. +0302310000305, in charge for general issues, ‘‘Socrates’’ programme, gradation, certificates and transfers. 2) Karathanasi Vasiliki, tel. +302310999347, in charge for enrolments in the courses and examinations and dispense of scientific notes.