ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι – IA0245

Προπτυχιακό Μάθημα Κορμού
Κωδικός Μαθήματος: IA0245
Εξάμηνο: Β’ εξάμηνο
Διδακτικές μονάδες: 3
ECTS: 5
Διευθυντής: Κωνσταντίνος Νάτσης, Καθηγητής
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Νάτσης, Καθηγητής.

Μέλη ΔΕΠ επιτροπής μαθήματος (διδάσκοντες): Κ. Νάτσης Καθηγητής, Σ. Αποστολίδης Αν. Καθηγητής, Γ. Παρασκευάς Αν. Καθηγητής, Ν. Αναστασόπουλος Επίκουρος.
    Σκοπός του μαθήματος: Απόκτηση των βασικών ανατομικών γνώσεων Oστεολογίας, Συνδεσμολογίας και Μυολογίας που θα διευκολύνουν τον φοιτητή στην κατανόηση της φυσιολογίας και της παθολογίας του μυοσκελετικού συστήματος. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανατομική ορολογία εν γένει, αλλά και στους διάφορους ανατομικούς όρους σχέσεων, θέσεων, κατευθύνσεων, σύγκρισης και κινησιολογίας.
    Επιδιωκόμενοι στόχοι: Θεωρητικό μάθημα: Γνώση της μορφολογίας και των ανατομικών χαρακτηριστικών των οστών, των συνδέσμων, των μυών και των αρθρώσεων. Εργαστηριακό μάθημα: Επίδειξη και αναγνώριση των οργάνων και των μορφωμάτων τους  σε προπλάσματα και  φυσικά οστά.
    Μορφή εκπαίδευσης: Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται το 2ο εξάμηνο. Διδάσκεται  το Κινητικό Σύστημα ως φροντιστηριακό μάθημα. Κάθε 15 ημέρες γίνεται πρακτική-εργαστηριακή άσκηση πάνω στα οστά για  τη λεπτομερή εκμάθηση των στοιχείων του κινητικού συστήματος και ως βοηθητικά μέσα χρησιμοποιούνται  φυσικά οστά από τη συλλογή του Εργαστηρίου και    προπλάσματα για την εκμάθηση των μυών και των συνδέσμων.
    Διδακτικές Μονάδες – Διδάσκοντες: Το  μάθημα διδάσκεται  στο 2ο εξάμηνο. Διδακτικές μονάδες:4. ECTS Πιστωτικές Μονάδες:5.
Διδάσκοντες: Κ. Νάτσης Καθηγητής, Σ. Αποστολίδης   Αν. Καθηγητής, Γ. Παρασκευάς   Αν. Καθηγητής, Ν. Αναστασόπουλος  Επίκουρος, Ν. Λαζαρίδης, Λέκτορας, Τ. Τότλης Λέκτορας, Ε. Ασουχίδου Λέκτορας
    Περιεχόμενο μαθήματος:  Oστεολογία, Συνδεσμολογία, Μυολογία.
    Αίθουσες, Πρόγραμμα – Ώρες διδασκαλίας:   Τα εργαστήρια γίνονται στις Αίθουσες Α΄ και Β΄ του Ανατομείου. Οι φοιτητές ασκούνται δύο 2/ωρα την εβδομάδα, τις ημέρες Δευτέρα έως Πέμπτη,  σε τμήματα  που  επιλέγονται  από τον φοιτητή στην αρχή του εξαμήνου ηλεκτρονικά, από λίστα ωρών που ανακοινώνεται στην σχετική ιστοσελίδα του Εργαστηρίου και από τη Γραμματεία του Εργαστηρίου.
    Έλεγχος – Πρόοδος – Εξετάσεις: Υπάρχει η δυνατότητα δύο απουσιών στα εργαστηριακά μαθήματα. Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές εξετάζονται προφορικά ανά τμήμα και βαθμολογούνται με το χαρακτηρισμό «επιτυχώς» ή «ανεπιτυχώς». Μόνον όσοι φοιτητές βαθμολογούνται με το χαρακτηρισμό  «επιτυχώς» έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε γραπτές εξετάσεις στην ύλη  Οστεολογίας,  Συνδεσμολογίας και Μυολογίας.
    Εκπαιδευτικό υλικό – Βιβλία: Τα συγγράμματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ‘‘Εύδοξος’’.
  Βιβλιοθήκη: Για πηγές οι φοιτητές μπορεί  να απευθυνθούν στη βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου και στην Κεντρική βιβλιοθήκη.
    Γραμματειακή υποστήριξη: 1) κ. Παππά Ρωμαλέα, τηλ. 999305, υπεύθυνη για γενικά θέματα, το πρόγραμμα ‘‘Σωκράτης’’, βαθμολογίας, βεβαιώσεων και μετεγγραφών. 2) κ. Καραθανάση Βασιλική, τηλ. 999347, υπεύθυνη για εγγραφές στο μάθημα και τις εξετάσεις.

—————————————————————————–

Descriptive Anatomy I  (IA0245)
Director: Konstantinos Natsis, Professor
Coordinator: Konstantinos Natsis, Professor
Aim of the course: To provide medical students with detailed knowledge of the basic morphologic characteristics of the bones, joints and muscles, which is necessary for understanding  physiology and the mechanisms of diseases regarding the Musculoskeletal system.
Purpose of the course: During the lectures: Knowledge of the morphology of the human bones, joints and muscles. In the Laboratory: Description and identification of the anatomical characteristics of the bones, joints,ligaments and muscles upon models and dried human bones.
Teaching: The teaching of the subject comprises of one semester (2nd semester). In this semester the teaching activity is conducted in the Laboratory, where the students learn all of musculoskeletal system’s details, assisted by computer presentations, whereas twice a month they study human bones, which they take either from local cemeteries or from our Department. Moreover, natural bones and human body models are utilized showing the bones, the muscles and the ligaments.
Academic credits: 4 ECTS: 5
Teaching staff of the Department: Natsis, Professor, S. Apostolidis, Assoc. Professor, G. Paraskevas, Assist. Professor, N. Anastasopoulos, Lecturer, N. Lazaridis, Lecturer.
Subject’s content: Osteology, Arthrology, Myology.
Rooms – Programme – Teaching hours: The laboratory lessons are taught in Rooms A and B of the Department, 4 hours/week from Monday through Thursday (2 hour/day/class), which is chosen by the student at the onset of the semester electronically from a list of classes which is published on the website of the Laboratory.
Presence control – Academic Progress – Examinations: Students have the right of 2 absences from the Laboratory sessions. At the end of each semester students are examined in Osteology, Arthrology and Myology primarily with oral exams and in case of success they are examined with written exams. The format of that exams is questions which require written answers with explanations.
Textbooks: Will be announced in webpage of ‘‘Eudoxos’’.
Library: For further sources students can go to the library of the Department and the Central University Library.
Secretariat: 1) Pappa Romalea, tel +0302310999305, in charge for general issues, ‘‘Socrates’’ programme, gradation, certificates and transfers. 2) Karathanasi Vasiliki, tel +302310999347, in charge for enrolments in the courses and examinations.