ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ – ΙΑ0331

Προπτυχιακό Μάθημα Κορμού
Κωδικός Μαθήματος: ΙΑ0331
Εξάμηνο: Γ΄εξάμηνο
Διδακτικές μονάδες: 6 (3 αμφ.+ 3 εργ.)
ECTS: 7.5
Διευθυντής: Κωνσταντίνος Νάτσης, Καθηγητής
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Νάτσης, Καθηγητής
Διδάσκοντες: K. Νάτσης Καθηγητής, Σ. Αποστολίδης  Αν. Καθηγητής, Γ. Παρασκευάς, Επ. Καθηγητής, Ν. Αναστασόπουλος Λέκτορας, Ν. Λαζαρίδης Λέκτορας.


Σκοπός του μαθήματος: Η γνώση της ανατομίας των σπλάγχνων κατά συστήματα, των αγγείων και των νεύρων, ώστε ο φοιτητής να γνωρίσει λεπτομερώς την κατασκευή του ανθρωπίνου σώματος και παράλληλα να αποκτήσει βασικές γνώσεις της τοπογραφικής, της εφαρμοσμένης και της κλινικής ανατομικής, που είναι απαραίτητες για την κατανόηση της φυσιολογίας, της παθολογίας και της χειρουργικής.
Επιδιωκόμενοι στόχοι: Θεωρητικό μάθημα: Η γνώση της μορφολογίας και των ανατομικών σχέσεων των σπλάγχνων κατά συστήματα. Εργαστηριακό μάθημα: Γνώση της ορολογίας, της έκφυσης, της πορείας, των κλάδων και της κατανομής των αγγείων και των νεύρων του σώματος. Πρακτική άσκηση: Αναγνώριση των αγγείων, των νεύρων και των σπλάγχνων επί του σώματος.
Μορφή εκπαίδευσης: Στο θεωρητικό μάθημα διδάσκονται τα σπλάγχνα κατά συστήματα στο αμφιθέατρο με τη μορφή διαλέξεων. Στο Εργαστηριακό μάθημα διδάσκονται τα αγγεία και τα νεύρα του σώματος με τη μορφή διαλέξεων. Στην πρακτική άσκηση διδάσκεται η αναγνώριση των αγγείων, των νεύρων και των σπλάγχνων επί του πτώματος.
Διδακτικές μονάδες – Διδάσκοντες: Το θεωρητικό μάθημα διδάσκεται 2 ώρες/εβδομάδα, το εργαστηριακό μάθημα  1 ώρα/εβδομάδα, η πρακτική άσκηση 1 ώρα/εβδομάδα και το φροντιστηριακό μάθημα 1ώρα/εβδομάδα.
Διδακτικές μονάδες: 6 ECTS. Πιστωτικές Μονάδες: 7,5.
Διδάσκοντες: Κ. Νάτσης Καθηγητής, Σ. Αποστολίδης Αν. Καθηγητής, Γ. Παρασκευάς Αν. Καθηγητής, Ν. Αναστασόπουλος Επίκουρος, Ν. Λαζαρίδης, Λέκτορας, Τ. Τότλης Λέκτορας, Ε. Ασουχίδου Λέκτορας
Περιεχόμενο μαθήματος: Θεωρητικό Μάθημα: Σπλαγχνολογία. Εργαστηριακό μάθημα: Αγγεία – Νεύρα.  Πρακτική άσκηση: Αγγεία – Νεύρα – Σπλάγχνα.
Αίθουσες – Πρόγραμμα – Ώρες διδασκαλίας: Τα θεωρητικά μαθήματα γίνονται στο Αμφιθέατρο του Ανατομείου κάθε Δευτέρα και Τετάρτη  12:00 – 13:00 μ.μ. Την Παρασκευή διεξάγεται φροντιστηριακή άσκηση  στο Αμφιθέατρο του Ανατομείου και ώρα 09:00 – 10:00 π.μ. Οι ασκήσεις στα εργαστήρια (πτώμα- αγγεία- νεύρα) έχουν διάρκεια 2 ώρες. Την πρώτη ώρα εξηγούνται οι ασκήσεις στις αίθουσες του Εργαστηρίου και τη δεύτερη ώρα γίνεται άσκηση επί του πτώματος. Την ημέρα Πέμπτη γίνεται επίδειξη των Ανατομών στην Αίθουσα πτωμάτων του Ανατομείου και είναι προαιρετική.
Έλεγχος – Πρόοδος – Εξετάσεις: Υπάρχει η δυνατότητα δύο απουσιών στα εργαστηριακά μαθήματα- πρακτική άσκηση. Η παρακολούθηση μαθήματος σε άλλη εργαστηριακή ώρα, για αναπλήρωση απουσίας, επιτρέπεται μόνο για σοβαρούς λόγους, μετά από συνεννόηση με τους δύο αρμόδιους διδάσκοντες. Πριν το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές υποβάλλονται σε προφορικές εξετάσεις επί του πτώματος, που περιλαμβάνουν την αναγνώριση των ανατομικών στοιχείων επί του πτώματος. Η επιτυχία στις προφορικές εξετάσεις είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στις γραπτές. Oι γραπτές εξετάσεις γίνονται στο τέλος του εξαμήνου σε δύο διαφορετικές ημέρες: 1) Ανάπτυξη ερωτήσεων αγγείων και νεύρων. 2) Ανάπτυξη ερωτήσεων σπλαγχνολογίας. Τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των γραπτών εξετάσεων αγγείων – νεύρων και της σπλαγχνολογίας.
Εκπαιδευτικό υλικό – Βιβλία: Τα συγγράμματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ‘‘Εύδοξος’’.
Βιβλιοθήκη: Για βοηθητικά συγγράμματα και  άλλες πηγές οι φοιτητές μπορεί να απευθυνθούν στη βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου και στην Κεντρική βιβλιοθήκη.
Γραμματειακή υποστήριξη: 1) κ. Παππά Ρωμαλέα, τηλ. 999305, υπεύθυνη για γενικά θέματα, το πρόγραμμα ‘‘Σωκράτης’’, βαθμολογίας, βεβαιώσεων και μετεγγραφών. 2) κ. Καραθανάση Βασιλική, τηλ. 999347, υπεύθυνη για εγγραφές στο μάθημα και τις εξετάσεις.

———————————————————————————

Descriptive Anatomy II  (IA0331)
Director: Konstantinos Natsis, Professor.
Coordinator: Konstantinos Natsis, Professor.
Aim of the course: To provide medical students with all necessary knowledge of the anatomy of internal organ systems, vessels and nerves, so that they will learn all the details of the human body structure and at the same time to obtain basic knowledge of topography, applied and clinical anatomy, which are necessary for understanding Physiology, Internal Medicine and Surgery.
Purpose of the course: During the lectures: Knowledge of morphology and anatomical relations of organs and their systems. In the Laboratory: Study of terminology, origin, course, branching and distribution of vessels and nerves of the human body. During practical classes: Identification of the vessels, nerves and organs on the body.
Teaching: Internal organ systems are taught during the amphitheatre lectures. In practical classes, vessels and nerves anatomy is taught with lectures. During the dissection course identification of the vessels, nerves and organs is taught on the cadaver.
Academic credits: 6
ECTS:7.5.
Teaching staff of the Department: K. Natsis, Professor, S. Apostolidis, Assoc. Professor, G. Paraskevas, Assist. Professor, N. Anastasopoulos, Lecturer, N. Lazaridis, Lecturer.
Subject’s content: Lectures: Splachnology. In the Laboratory: Vessels – Nerves. In    practical classes: Vessels – Nerves –Organs.
Rooms – Programme – Teaching hours: Theory is taught 2 hours/week, laboratory 1 hour/week and practical classes  2 hours/week. Theory is taught in the amphitheatre of the Department every Monday and Wednesday 12:00 – 13:00. Laboratory is taught in the amphitheatre of the Department every Friday 09:00-10:00. The practical courses take place in the dissection laboratory every Monday,  Tuesday and Wednesday.
Presence control – Academic Progress – Examinations: Students have the right of 2 absences from the laboratory sessions. Attendance of a missed session on a different day is allowed only under certain circumstances and after the permission of the tutor. Before the end of the semester the students take the oral examinations on the cadaver, where they will be asked to identify the dissected vessels and nerves. Passing the oral examinations is prerequisite in order to proceed to the written examinations, which will be held at the end of the semester in two different days: 1) answering in questions regarding vessels and nerves. 2) Answering in questions regarding organs. The final grade is the average of the above two written examinations.
Textbooks: Will be announced in webpage of ‘‘Eudoxos’’.
Library: For further sources students can go to the library of the Department and the Central University Library.
Secretariat: 1) Pappa Romalea, tel +0302310999305 in charge  for general issues, ‘‘Socrates’’ programme, gradation, certificates and transfers. 2) Karathanasi Vasiliki, tel +302310999347, in charge for enrolments in the courses and the examinations.