ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙΙ – ΙΑ0332

Προπτυχιακό Μάθημα Κορμού
Κωδικός Μαθήματος: ΙΑ0332
Εξάμηνο: Δ’ εξάμηνο
Σύνολο ωρών εξαμήνου: 5 x 13 = 65
Διδακτικές μονάδες: 5 (4 αμφ.+1 εργ.)
ECTS: 8.5
Διευθυντής: Κωνσταντίνος Νάτσης, Καθηγητής
Υπεύθυνος προπτυχιακής εκπαιδεύσης και Συντονιστής: Κωνσταντίνος Νάτσης, Καθηγητής
Διδάσκοντες: Κ. Νάτσης Καθηγητής, Σ. Αποστολίδης Αν. Καθηγητής, Γ. Παρασκευάς Αν. Καθηγητής, Ν. Αναστασόπουλος Επίκουρος, Ν. Λαζαρίδης, Λέκτορας, Τ. Τότλης Λέκτορας, Ε. Ασουχίδου Λέκτορας
    Σκοπός του μαθήματος: Η γνώση της ανατομίας του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ), που περιλαμβάνει τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό, καθώς και των αισθητήριων οργάνων, που είναι απαραίτητη για την κατανόηση της Κλινικής Νευρολογίας, της Νευροχειρουργικής, της Κλινικής Oφθαλμολογίας και Ωτορινολαρυγγολογίας.
    Επιδιωκόμενοι στόχοι: Θεωρητικό μάθημα: Λεπτομερής γνώση της ορολογίας, της μορφολογίας, των ανατομικών σχέσεων, των περιεχομένων και της λειτουργίας των ανατομικών μορφωμάτων του ΚΝΣ. Εργαστηριακό μάθημα: Γνώση των βασικών μορφολογικών χαρακτηριστικών του ΚΝΣ και των αισθητηρίων οργάνων. Πρακτική άσκηση: Αναγνώριση των ανατομικών μορφωμάτων του ΚΝΣ και των αισθητηρίων οργάνων επί του σώματος.
    Μορφή εκπαίδευσης: Στο θεωρητικό μάθημα διδάσκεται το ΚΝΣ και τα αισθητήρια όργανα στο αμφιθέατρο με τη μορφή διαλέξεων. Στο Εργαστηριακό μάθημα διδάσκονται το ΚΝΣ και τα αισθητήρια όργανα με τη μορφή διαλέξεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ορολογία και την αναγνώριση των μορφωμάτων. Στην πρακτική άσκηση διδάσκεται η αναγνώριση των ανατομικών μορφωμάτων του ΚΝΣ και των αισθητήριων οργάνων με τη βοήθεια διαφανειών και επί προπλασμάτων.
    Διδακτικές Μονάδες – Διδάσκοντες: Το θεωρητικό μάθημα διδάσκεται 2 ώρες/εβδομάδα, η φροντιστηριακή άσκηση 1 ώρα/εβδομάδα και η πρακτική άσκηση 1 ώρα/εβδομάδα. Διδακτικές μονάδες: 5. ECTS. Πιστωτικές Μονάδες: 8,5.
    Περιεχόμενο μαθήματος: Θεωρητικό μάθημα: ΚΝΣ – Αισθητήρια όργανα. Εργαστηριακό  μάθημα: ΚΝΣ, αισθητήρια όργανα. Πρακτική άσκηση: ΚΝΣ, αισθητήρια όργανα.
    Αίθουσες – Πρόγραμμα – Ώρες διδασκαλίας: Τα θεωρητικά μαθήματα γίνονται στο Αμφιθέατρο του Ανατομείου κάθε Δευτέρα και Τρίτη   12:00 – 13:00 μ.μ. Τα Φροντιστηριακά  μαθήματα και η Πρακτική άσκηση γίνονται στην Αίθουσα  A΄ και στην Αίθουσα Ανατομών  του Ανατομείου καθημερινά στις 08:00-10:00 και στις 13:00-15:00 για 8 εβδομάδες, όπου ο κάθε φοιτητής παρακολουθεί 2 ώρες την εβδομάδα.  Οι ασκήσεις  έχουν διάρκεια 2 ώρες. Την πρώτη ώρα  γίνονται τα φροντιστηριακά μαθήματα στις αίθουσες του Εργαστηρίου και τη δεύτερη ώρα  γίνεται  πρακτική άσκηση σε προπλάσματα και νωπά παρασκευάσματα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.
    Έλεγχος – Πρόοδος – Εξετάσεις: Δεν υπάρχει η δυνατότητα απουσίας στα εργαστηριακά μαθήματα-πρακτική άσκηση. Η παρακολούθηση μαθήματος σε άλλη εργαστηριακή ώρα, για αναπλήρωση απουσίας, επιτρέπεται μόνο για σοβαρούς λόγους, μετά από συνεννόηση με τους δύο αρμόδιους διδάσκοντες. Πριν το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές υποβάλλονται σε προφορικές εξετάσεις επί των προπλασμάτων, που περιλαμβάνουν την αναγνώριση των ανατομικών μορφωμάτων του ΚΝΣ και των αισθητήριων οργάνων. Η επιτυχία στις προφορικές εξετάσεις είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στις γραπτές. Οι γραπτές εξετάσεις γίνονται στο τέλος του εξαμήνου και περιλαμβάνουν ανάπτυξη ερωτήσεων ΚΝΣ και αισθητηρίων οργάνων. Τελικός βαθμός είναι ο βαθμός των γραπτών εξετάσεων.

    Εκπαιδευτικό υλικό – Βιβλία:  Τα συγγράμματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του  ‘‘Εύδοξος’’.

    Βιβλιοθήκη: Για πηγές οι φοιτητές μπορεί να απευθυνθούν στη βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου και στην Κεντρική βιβλιοθήκη.

    Γραμματειακή υποστήριξη: 1) κ. Παππά Ρωμαλέα, τηλ. 999305, υπεύθυνη για γενικά θέματα, το πρόγραμμα ‘‘Σωκράτης’’, βαθμολογίας, βεβαιώσεων και μετεγγραφών 2) κ. Καραθανάση Βασιλική, τηλ. 999347, υπεύθυνη για εγγραφές στο μάθημα και τις εξετάσεις.

——————————————————————————-

Descriptive Anatomy III  (IA0332)

  Director: Konstantinos Natsis, Professor.

  Coordinator: Konstantinos Natsis, Professor.

  Teaching staff of the Department: K. Natsis, Professor, S. Apostolidis, Assoc. Professor, G. Paraskevas, Assist. Professor, N. Anastasopoulos, Lecturer, N. Lazaridis, Lecturer.

  Aim of the course: To provide medical students with all necessary knowledge of the anatomy of Central Nervous System (CNS), including the brain, spinal cord and the sensory organs, which is a prerequisite for understanding Clinical Neurology, Neurosurgery, Clinical Ophthalmology and Otorhinolaryngology.

  Purpose of the course: During the lectures: detailed knowledge of the terminology, morphology and the anatomic relations of the CNS contents and their function.

In the laboratory: study of the basic morphologic characteristics of the CNS and the sensory organs. In practical classes: Identification of the various anatomical structures of the CNS and the sensory organs on the human body.

  Teaching: CNS and the sensory organs are taught during the amphitheatre lectures. In the laboratory sessions students are taught CNS and the sensory organs anatomy during lectures, with an emphasis in the terminology and identification of the various structures. During the practical classes the students are taught how to identify the anatomical structures of the CNS and the sensory organs with the aid of computer presentations and anatomical models.

  Academic credits: Theory lessons are taught 2 hours/week, laboratory session lasts 2 hour/week. Academic credits: 5 ECTS:8.5.–   Subject’s content: Lectures: CNS – Sensory Organs. In the laboratory: CNS – Sensory Organs. In practical classes: CNS – Sensory Organs.

  Rooms – Programme – Teaching hours: Theory is taught 2 hours/week, in the       amphitheatre of the Department every Monday and Tuesday 12:00 – 13:00. The laboratory and the practical courses take place in Room A and in the dissection room respectively, daily 8:00 – 10:00 and 13:00 – 15:00 lasting 8 weeks.     Students attend the course 2 hour/week.

  Presence control – Academic Progress – Examinations: Students have no right of  absences from the laboratory and the practical classes. Attendance of a missed session on a different day, is allowed only under certain circumstances and after permission of the tutor. Before the end of the semester the students proceed to the oral examinations on the anatomical models, where they will be asked to identify the anatomical structures of the CNS and the sensory organs. Passing the oral examinations is prerequisite in order to proceed to the written examinations, which will be held at the end of the semester, answering in questions regarding CNS and sensory organs. The grade of the written examinations is the final one.

  Textbooks: Will be announced in webpage of ‘‘Eudoxos’’.

  Library: For further sources students can go to the library of the Department and the Central University Library as well.

– Secretariat: 1) Pappa Romalea, tel +0302310999305, in charge  for general issues, ‘‘Socrates’’ programme, gradation, certificates and transfers. 2) Karathanasi Vasiliki, tel +302310999347, in charge for enrolments in the courses and the examinations.