ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ – ΙΑ0413

Προπτυχιακό Μάθημα Κορμού
Κωδικός Μαθήματος: ΙΑ0413
Εξάμηνο: Α’ εξάμηνο
Διδακτικές μονάδες: 3
ECTS: 2.5
Διευθυντής: Καθηγητής Κ. Νάτσης
Συντονιστής μαθήματος: Καθηγητής Κ. Νάτση
Κωδικός Μαθήματος (id):  ΙΑ 0413

  Σκοπός του μαθήματος: Η γνώση των βασικών μορφολογικών χαρακτηριστικών των διαφόρων οργανικών συστημάτων, που είναι απαραίτητη στο φοιτητή για την κατανόηση της φυσιολογίας και της παθολογίας. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανατομική ορολογία εν γένει, αλλά και στους διάφορους ανατομικούς όρους σχέσεων, θέσεων, κατευθύνσεων και σύγκρισης, στα μέρη και τις χώρες του σώματος, καθώς επίσης και  στα διάφορα οδηγά σημεία του σώματος.
  Επιδιωκόμενοι στόχοι: Η γνώση της μορφολογίας των διαφόρων ιστών, οργάνων και συστημάτων, καθώς και η γνώση της ανατομικής ορολογίας, του καταμερισμού του σώματος σε χώρες και η αναγνώριση των οδηγών σημείων του σώματος.
  Μορφή εκπαίδευσης: Η διδασκαλία του μαθήματος διενεργείται στο 1ο εξάμηνο σπουδών. Διδάσκεται η Γενική Ανατομική ως θεωρητικό μάθημα στο αμφιθέατρο με τη μορφή διαλέξεων.
  Διδακτικές Μονάδες – Διδάσκοντες: Το θεωρητικό μάθημα διδάσκεται 2 ώρες/εβδομάδα   Διδακτικές μονάδες:3. ECTS Πιστωτικές Μονάδες:2,5.
Διδάσκοντες: Κ. Νάτσης Καθηγητής, Σ. Αποστολίδης   Αν. Καθηγητής, Γ. Παρασκευάς   Αν. Καθηγητής, Ν. Αναστασόπουλος  Επίκουρος, Ν. Λαζαρίδης, Λέκτορας, Τ. Τότλης Λέκτορας,Ε. Ασουχίδου Λέκτορας
  Περιεχόμενο μαθήματος: Γενική Ανατομική.
  Αίθουσες, Πρόγραμμα – Ώρες διδασκαλίας: Τα μαθήματα γίνονται στο Αμφιθέατρο του Ανατομείου κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:00 – 13:00 μ.μ.
  Έλεγχος – Πρόοδος – Εξετάσεις:  Στο τέλος του εξαμήνου   οι φοιτητές υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις στην ύλη της Γενικής Ανατομικής.
    Εκπαιδευτικό υλικό – Βιβλία: Τα συγγράμματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ‘‘Εύδοξος’’. Συμπληρωματικά έχουν αναρτηθεί σημειώσεις στο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον της Σχολής (e-learning).
  Βιβλιοθήκη: Για πηγές οι φοιτητές μπορεί να απευθυνθούν στη βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου και στην Κεντρική βιβλιοθήκη.
  Γραμματειακή υποστήριξη: 1) κ. Παππά Ρωμαλέα, τηλ. 999305, υπεύθυνη για γενικά θέματα, το πρόγραμμα ‘‘Σωκράτης’’, βαθμολογίας, βεβαιώσεων και μετεγγραφών. 2) κ. Καραθανάση Βασιλική, τηλ. 999347, υπεύθυνη για εγγραφές στο μάθημα και τις εξετάσεις.

————————————————————————————-

General Anatomy (ΙΑ 0413)
Director: Konstantinos Natsis, Professor.
Coordinator: Konstantinos Natsis, Professor.
Aim of the course: To provide medical students with detailed knowledge of the basic morphologic characteristics of the human body systems, which is necessary for understanding  Physiology and the mechanisms of diseases. There is an emphasis in the anatomical terminology in general and in various anatomical terms, defining relations, positions, directions, comparison and kinesiology in all parts and cavities of the human body and in the various landmarks of it.
Purpose of the course: Knowledge of the morphology of the human tissues, organs and their systems and the knowledge of anatomical nomenclature, subdivision of the human body in parts and recognition of the human body various landmarks.
Teaching: The teaching of the subject comprises of one semester. In this the relative teaching activity includes Introduction to Anatomy and General Anatomy. That lessons are provided as series of lectures in the amphitheatre.
Academic credits: The subject is taught with lectures 2 hours/week.
Academic credits: 3 – ECTS: 2.5
Teaching staff of the Department: K. Natsis Professor, S. Apostolidis Assoc. Professor, G. Paraskevas Assist. Professor, N. Anastasopoulos Lecturer, N. Lazaridis Lectures.
Subject’s content: Introduction to Anatomy and General Anatomy.
Rooms – Programme – Teaching hours: Theoretical lessons are taught in the amphitheatre of the Department every Tuesday and Wednesday 12:00 – 13:00 pm.
Presence control – Academic Progress – Examinations: There is in no presence control. At the end of each semester students are examined in Introduction to Anatomy and General Anatomy. The format of the exams is questions which require written answers with explanations.
Textbooks: Will be announced in webpage of ‘‘Eudoxos’’.
Library: For further sources students can go to the library of the Department and the Central University Library.
Secretariat: 1) Pappa Romalea, tel +0302310999305, in charge for general issues, ‘‘Socrates’’ programme, gradation, certificates and transfers. 2) Karathanasi Vasiliki, tel +302310999347, in charge for enrolments in the courses and examinations.