ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ (ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ) – IA0370

Προπτυχιακό Μάθημα Επιλογής
Κωδικός Μαθήματος: IA0370
Εξάμηνο: ΣΤ’ (VΙ) εξάμηνο (κάθε Δευτέρα 15:00-17:00)
Διδακτικές μονάδες: 2
ECTS: 2
Συντονιστής του μαθήματος: Καθηγητής Κ. Νάτσης
Διδάσκοντες: Mέλη ΔΕΠ όλων των τομέων της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ: Νάτσης Κ., Αποστολίδης Σ., Αναστασόπουλος Ν., Λαζαρίδης Ν., Γιγής Ι., Χριστοδούλου Α., Παπαδόπουλος Π., Καραμπατάκης Β., Διδάγγελος Τρ., Κύρκος Ι., Γαλάνης Ν., Βασιλικός Β., Πορπόδης Κ., Δημητριάδης Γ., Τσωνίδης Χρ., Ράϊκος Ν..
– Σκοπός: Η ενημέρωση του φοιτητή για την Αθλητιατρική. Η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις ευεργετικές επιδράσεις, αλλά και τις επιπτώσεις της άσκησης στον ανθρώπινο οργανισμό.
– Στόχοι: Η εκπαίδευση του φοιτητή στη λειτουργία, φυσιολογία, παθολογία, χειρουργική και αποκατάσταση των αθλουμένων.
– Μορφή διδασκαλίας: Εισηγήσεις με επίδειξη διαφανειών κλινικών περιπτώσεων, πρακτική άσκηση σε προπλάσματα, αλλά και μεταξύ των διδασκομένων στην αίθουσα του Ανατομείου. Καθοδηγούμενη αυτομάθηση και εκπόνηση βιβλιογραφικής εργασίας, Πρόθεση για χορήγηση CD με “περιπτώσεις ασθενών” (“άτλαντα”).
– Μορφή Εκπαίδευσης-Διδακτικές μονάδες: Διδάσκεται στο VΙ εξάμηνο κάθε Δευτέρα 15:00-17:00 μμ στο Αμφιθέατρο του Ανατομείου και είναι διατομεακό επιλεγόμενο μάθημα. Διδακτικές μονάδες 2, ECTS: 2.
– Διδάσκοντες: μέλη Δ.Ε.Π. όλων των τομέων της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ: Κ. Νάτσης, Σ. Αποστολίδης, Ν. Αναστασόπουλος, A. Χριστοδούλου, Π. Παπαδόπουλος, Β. Καραμπατάκης, Τρ. Διδάγγελος, Γ. Καπετάνος, Ν. Γαλάνης, Β. Βασιλικός, Κ. Πορπόδης, Γ. Δημητριάδης, Χρ. Τσωνίδης, Ν. Ράϊκος.
– Περιεχόμενο μαθήματος: Λειτουργική Ανατομική της Άσκησης, Φυσιοπαθολογία της Άσκησης, Εφαρμοσμένη Υγιεινή στην Άσκηση, Οξείες και Χρόνιες Αθλητικές Κακώσεις, Πρώτες βοήθειες στον αγωνιστικό χώρο, Φαρμακοδιέγερση (Doping) – Τοξικολογία, Καρδιολογία της Άσκησης, Πνευμονολογία της Άσκησης, Ουρολογία της Άσκησης, Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, Κακώσεις προσώπου και οφθαλμών, Επείγουσα Ιατρική – Αναισθησιολογία – Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση, Απεικονιστική Συμπεριφορά των παθήσεων και των κακώσεων των αθλουμένων, Επίδραση της Άσκησης στα παιδιά, Σακχαρώδης Διαβήτης και άσκηση, Παχυσαρκία και άσκηση.
– Μορφή αξιολόγησης: Ενδιάμεση αξιολόγηση (παρακολούθηση, εκπαιδευτικές δοκιμασίες) ή εξετάσεις υπό μορφή πολλαπλών ερωτήσεων ή εκπόνηση εργασίας προαιρετικά.
–Συγγράμματα: Τα συγγράμματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ‘‘Εύδοξος’’. Σημειώσεις Αθλητιατρικής, Συγγραφείς: Μέλη Δ.Ε.Π. Ιατρικής Σχολής.
– Βιβλιοθήκη: Για πηγές οι φοιτητές μπορούν να απευθυνθούν στη βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου και στην Κεντρική βιβλιοθήκη.
– Γραμματειακή υποστήριξη: 1.  Παππά Ρ., τηλ.: 2310 999305, υπεύθυνη για γενικά θέματα, το πρόγραμμα ‘‘Σωκράτης’’, βαθμολογίας, βεβαιώσεων και μετεγγραφών. 2. Καραθανάση Β. τηλ. 2310 999347, υπεύθυνη για εγγραφές στο μάθημα και τις εξετάσεις.

—————————————————————–

Sports Medicine (IA 0370)
Director: Konstantinos Natsis, Professor.
Coordinator: Konstantinos Natsis, Professor.
Aim of the course: To provide medical students with information and make them familiar with Sports Medicine. Also, acquisition of knowledge regarding the beneficial effects and the impact of exercise on the human boby.
Purpose of the course: Teaching the students function, physiology, internal medicine and surgical recovery of the athletes.
Teaching: Lectures assisted by computer presentations of clinical cases, practical classes on models in the Anatomy Department room. Guided self training and writing of an assay, intention of dispensing a CD with case report (atlas).
Academic credits – tutors: The subject is taught the VI semester every Monday from 15:00 – 17:00 and it is a multidisciplinary elective course. Academic credits: 2.
Tutors: Academic staff from all the disciplines of the University: K. Natsis, St. Apostolidis, N. Anastasopoulos, N. Lazaridis, J. Gigis, An. Christodoulou, P. Papadopoulos, V. Karampatakis, Tr. Didaggelos, J. Kyrkos, N. Galanis, V. Vasilikos, K. Porpodis, G. Dimitriadis, Ch. Tsonidis, N. Raikos.
Subject’s content: Functional Anatomy of exercise, Physiopathology of Exercise, Applied Hygiene in Exercise, Acute and Chronic Sports Injuries, Doping, Toxicology – Cardiology of Exercise, Pneumonology of Exersise, Urology of Exercise, Skull-brain injuties, Face and eye trauma, Emergency Medicine, Anestesiology, Cardiopulmonary resuscitation, Imagine behaviour of the diseases and injuries of the athletes, Impact of exercise on kids, Diabetes and Exercise, Obesity and Exercise.
Type of academic evaluation: Intermediate evaluation (attendance, educational tests, tests, assay writing) ορ multiple-choice question examinations or voluntary writing of scientific paper-work.
Textbooks: Will be announced in webpage of ‘‘Eudoxos’’.
Library: For further sources students can go to the library of the Department and the Central University Library.
Secretariat: 1) Pappa Romalea, tel. +0302310000305, in charge for general issues, ‘‘Socrates’’ programme, gradation, certificates and transfers. 2) Karathanasi Vasiliki, tel. +302310999347, in charge for enrolments in the courses and examinations and dispense of scientific notes.