Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Άθληση και Υγεία”

Η υποβολή αιτήσεων για το ΔΠΜΣ Αθλητιατρική / Άθληση και Σωματική Υγεία παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 20/10/2015.
Δείτε την αναλυτική προκήρυξη στο: http://www.master-sport-health.gr/Τo Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Τμήμα Ιατρικής & Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού) με έδρα το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Δ.Π.Μ.Σ.), για το πανεπιστημιακό έτος 2015-2016, θα δεχθεί υποψήφιους για εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Άθληση και Υγεία» σε δύο γνωστικές κατευθύνσεις:

• Αθλητιατρική
• Άσκηση και Σωματική Υγεία

Στο Δ.Π.Μ.Σ. για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ως εξής:
Α. Πτυχιούχοι Ιατρικής
Β. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Γ. Πτυχιούχοι Φυσικοθεραπείας και Νοσηλευτικής Α.Τ.Ε.Ι.
Δ. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.
Την κατεύθυνση του Μ.Δ.Ε. «Αθλητιατρική» δύναται να την παρακολουθήσουν μόνο πτυχιούχοι Ιατρικής ενώ την κατεύθυνση Άσκηση και Σωματική Υγεία δύναται να την παρακολουθήσουν όλοι οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εμπρόθεσμα στη γραμματεία του Δ.Π.M.Σ. (Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου – Περιφερειακή οδός, 3ος όροφος, Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, T.K. 56403, 2313 – 323702,info@master-sporthealth.gr) ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή από 01/09/2015 έως 20/10/2015 (νέα ημερομηνία).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα του μεταπτυχιακού: http://www.master-sport-health.gr/