Προκήρυξη Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλινική και Χειρουργική Ανατομία 2018-2019

Για την επιλογή των υποψηφίων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)
(http://www.surgicalanatomy.gr)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία ( Εφαρμοσμένη Ανατομία)», πραγματοποιείται στην Ελληνική γλώσσα και θα δεχθεί υποψηφίους για εγγραφή το πανεπιστημιακό έτος 2018-2019.

Στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν αναγνωρισμένους ως ισότιμους ή αντίστοιχους τίτλους σπουδών.

Στο Π.Μ.Σ. «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)» ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε σαράντα (40). Επίσης, καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων θα γίνονται δεκτοί υπότροφοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 3685/2008 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση του κάθε υποψηφίου, πρέπει να κατατεθούν τα δικαιολογητικά: α. Βιογραφικό, β. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, γ. Δύο συστατικές επιστολές, δ. Πτυχίο βασικών σπουδών ή αναλυτική βαθμολογία, ε. Λοιποί τίτλοι σπουδών, στ. Αντίτυπα ερευνητικού έργου, ζ. Δικαιολογητικά/έντυπα που προβλέπονται από την αίτηση για το Π.Μ.Σ., η. φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Όλα τα ανωτέρω αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση του υποψηφίου. 

Κριτήρια εισαγωγής

Κάθε υποψήφιος που καλύπτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, αξιολογείται και κατατάσσεται με βάση τα μόρια που συγκεντρώνει από οκτώ (8) διαφορετικά κριτήρια διαφορετικής αξιολογικής βαρύτητας. Η επιλογή των υποψηφίων που θα φοιτήσουν στο Π.Μ.Σ. γίνεται σύμφωνα με τα μόρια που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος από τα κάτωθι κριτήρια εισαγωγής:

Μόρια
1.

 

Πτυχίο

(Βαθμός 1ου πτυχίου από Α.Ε.Ι. x 3)

(Βαθμός 2ου πτυχίου από Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. x 2)

 

Κ1
2. Πρώτη ξένη γλώσσα 3 Κ2
3. Δεύτερη ξένη γλώσσα 2 Κ3
4. Τρίτη ξένη γλώσσα 1 Κ4
5. Ερευνητική Δραστηριότητα (Μοριοδοτείται ένα από τα παρακάτω) Κ5
  • Συγγραφέας σε άρθρο διεθνούς περιοδικού έντυπου ή ηλεκτρονικού (peer reviewed Journal)                                                    6Xn
  • Συγγραφέας σε άρθρο εθνικά αναγνωρισμένου ελληνικού περιοδικού έντυπου ή ηλεκτρονικού (peer reviewed Journal)
     3Xn
  • Συγγραφέας σε προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση ή ομιλητής ελληνικού ή διεθνούς συνεδρίου ή εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα
    1Xn
6. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα                 10 Κ6
7. Διδακτορικό Δίπλωμα                   20 Κ7
8. Συνέντευξη

Βαθμός μέλους ΔΕΠ (με μέγιστο το 10) + Βαθμός μέλους ΔΕΠ (με μέγιστο το 10)

Κ8

Το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος προκύπτει από το άθροισμα Κ1+Κ2+Κ3+Κ4+Κ5+Κ6+Κ7+Κ8.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εμπρόθεσμα στη γραμματεία του Π.M.Σ. (Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας , Κτίριο A’ είσοδος 2 Ιατρικής Α.Π.Θ. 2ος όροφος , τηλ. 2310 999305, www.surgicalanatomy.gr ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική θυρίδα 300 ΤΚ 54124) από 03/09/2018 έως 21/09/2018.
Επισημαίνεται ότι δε γίνεται δεκτή η εκπρόθεσμη συμπληρωματική κατάθεση δικαιολογητικών μετά τις 21/09/2018.
Το Π.Μ.Σ. χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους (δίδακτρα).
Πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)» στο e–mail: romaleap@auth.gr ή στο τηλέφωνο 2310 999305 κα Ρωμαλέα Παππά.

Για την αίτηση συμμετοχής χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά

Επισυναπτόμενα αρχεία:
Αρχείο Αίτηση εισαγωγής

Αρχείο Βιογραφικό σημείωμα

Αρχείο Δικαιολογητικά και κριτήρια εισαγωγής

Αρχείο Συστατική επιστολή

Αρχείο Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ 2018-2019